TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2021 CỦA SỞ NỘI VỤ

Đã tiếp nhận: 142 hồ sơ

Đang xử lý: 5 hồ sơ

Tỉ lệ đúng hạn:
100 (%)

Để xem chi tiết vui lòng truy cập Hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh Gia Lai tại dây