TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
504 hồ sơ

Đang xử lý
11 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.6 (%)