TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2021 CỦA SỞ NỘI VỤ

Đã tiếp nhận: 36 hồ sơ

Đang xử lý: 1 hồ sơ

Tỉ lệ đúng hạn:
100 (%)

Chi tiết vui lòng xem
tại đây hoặc truy cập
Hệ thống tổng hợp
thông tin một cửa
tỉnh Gia Lai tại đây